Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Jiří Tajovský) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě firmy Jiří Tajovský.

Zboží je zasíláno na území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje o zboží, které prodávající získal od výrobců, jsou nezávaznými údaji. Jiří Tajovský (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené texty v českém jazyce ev. záručními listy, je-li to u daného druhu zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové ceně nákupu) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím.

Prodávající je v takovém případě oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy nebo telefonicky. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.vytvarnepotreby.com provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Ceny jsou platné pouze pro zásilkový prodej.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží se připočítává cena dopravy a případně poplatek za zaslání zboží na dobírku dle platného ceníku.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě prodávajícího nebo jeho dodavatele, zavazuje se prodávající vyexpedovat je nebo předat dopravci maximálně 7. pracovní den po obdržení/autorizaci objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina položek z nabídky je na skladě. Někteří výrobci však neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 7 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Přepravce, se kterým firma Jiří Tajovský spolupracuje, doručuje zásilky ve většině případů do 48 hodin od převzetí zásilky. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení termínu (dopravní kalamita, svátky apod.). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Doklad o prodeji je přiložen v balíku.

7a. Poštovné

Pokud si zákazník výslovně přeje dodání prostřednictvím pošty, zašleme zásilku tímto způsobem, nemůžeme však zaručit termín dodání, ani případnou dohledatelnost zásilky v průběhu dodání.

Podle velikosti objednávky a způsobu platby se k ceně objednaného zboží připočítávají následující přepravní náklady:

  do 1000 Kč

 • při platbě předem na účet, doručení kurýrem DPD 110,- Kč s DPH
 • při poslání dobírkou prostřednictvím kurýrem DPD 140,- Kč s DPH

 • od 1000 Kč do 2000 Kč

 • při platbě předem na účet, doručení kurýrem DPD 91,- Kč s DPH
 • při poslání dobírkou prostřednictvím kurýrem DPD 121,- Kč s DPH

 • do 2000 Kč

 • při platbě předem na účet, doručení Českou poštou 110,- Kč s DPH
 • při poslání dobírkou prostřednictvím České pošty 150,- Kč s DPH

 • při osobním odběru na adrese prodejny 0,- Kč s DPH
 • individuální doprava PPL

 • při poslání prostřednictvím služby PPL 150,- Kč s DPH

Při nákupu zboží nad 2.000,- Kč vč. DPH je cena dopravy bezplatná, výše dobírky je započítána dle ceny dobírky jednotlivých dopravců.

Poznámka:

Při objednání ateliérových stojanů a grafických lisů bude cena za poštovné a dopravu dohodnuta s kupujím individuálně.

7b. Vlastní odběr

Vlastní odběr lze uskutečnit přímo v provozovně prodávajícího. O termínu vlastního odběru se dohodněte nejlépe telefonicky.

8. Záruka, reklamace, vrácení zboží

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen si kompletnost a neporušenost zásilky zkontrolovat ihned při převzetí, případné nesrovnalosti řešit ihned.

Pokud je reklamována neúplnost dodávky, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící věci. Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu.

Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno dle platného ceníku. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.1.2014

zpět